لطفا صبر نمایید...

Category filter:Allبوتاکسبیماری های پوستجوان سازیدیابترفع جای جوشریزش مولیزر پوستلیزر مو زائدمو سرناخنویژه
No more posts

مطالب علمی

zakhdiyabeti.jpg

ژوئن 29, 2018 دکتردیابت0

در 15%افراد با دیابت زخم پای دیابتی رخ می دهد كه در 12تا24%افراد فوق به قطع عضو منتهی می شود.دیابت شایعترین علت قطع عضو غیر تروماتیك(آسیب)اندام تحتانی است.عوامل موثر در ایجاد آن شامل نوروپاتی عصبی كه منجر به از دست رفتن حس پا می شود و نیز فشار مكانیكی و اختلال عروقی و عفونت است.نوروپاتی دیابتی منجر به تغییر حس در پا می شود.2 نوع پای دیابتی داریم:1-پای نوروپاتیك كه گرم و بدون درد است و كاهش تعریق و خشكی پوست و ترك در پا ایجاد می شود.
2-نوروایسكمیك:به صورت بدون درد و سرد و با پوست نازك و براق مشخص می شود.
زخم به صورت عمقی و گرد و حاشیه هیپركراتوتیك است ودر مناطق متحمل وزن مثل پاشنه پا و سطح كف پایی سر انگشتان و نوك انگشت شست رخ می دهد.